Nhận đặt gạch đàn Alaskan Malamute (chó Alaska)

Nhận đặt gạch đàn 5 bé Alaskan Malamute (chó Alaska) giấy tờ đầy đủ (phả đỏ VKA + microchip).

UPDATE: Các bé hiện đã có chủ

Thông tin cụ thể như sau:

1. Chó mẹ: Andy (nhập Séc) Vietnam Champion

3

 

4

 

2. Chó bố: Oscar (nhập Nga) nhà Harry Bùi

1

2

 

3. Đàn chó con:

5

6

 

7

 8

9

 

4. Ảnh phối:

10

 12